Zastupitelstvo schválilo Metodiku k žádostem o dotace

V únoru 2015 byla vydána novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zpřísnila pravidla pro poskytování dotací z rozpočtů obcí a měst. Město Blansko proto zpracovalo metodiky poskytování dotací.

Metodiky jsou zpracovány pro následující oblasti:

  • dotace sportovním subjektům
  • dotace v oblasti kultury a zájmové činnosti
  • dotace v oblasti sociálních služeb
  • dotace v oblasti zahraničních styků
  • individuální dotace,

přičemž podle těchto nových pravidel bude postupováno poprvé při rozdělování dotací pro rok 2016.

Metodiky schválilo Zastupitelstvo města Blanska na svém 6. zasedání 22.09.2015. Na tyto metodiky postupně naváže vyhlášení jednotlivých dotačních programů. Veškeré informace o poskytování dotací budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města věnovaným dotacím.

Metodika pro poskytování dotací v oblasti sociálních služeb„. Veškeré informace a dokumenty budou dostupné na webových stránkách města Blansko a na tomto webu v sekci „Dotace“