OP LZZ

Kvalitní a efektivní komunitní plánování, které monitoruje a vyhodnocuje nová sociální rizika a pružně reaguje na změny ve společnosti jsou hlavní cíle grantového projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“ (Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036). Realizátorem projektu je Město Blansko. Jedná se o dvouletý projekt, jehož realizace bude zahájena 1. dubna 2012 a skončí 31. března 2014. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Projektem, který schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí získá Město Blansko na podporu plánování sociálních služeb částku 2.638.777,52 Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Projekt je zaměřen na ukotvení procesu komunitního plánování na Blanensku. Cílem je vznik Centra pro podporu komunitního plánování, které bude mj. podporovat komunikaci mezi poskytovateli, uživateli, zadavateli a veřejností.Centrum bude fungovat pod odborem sociálních věcí Městského úřadu Blansko.

Dále bude vytvořen interaktivní informační systém pro potřeby sociálních služeb s využitím prostorových analýz, jenž podpoří celý plánovací proces a umožní interaktivní vyhodnocování změn v území.

EU – operační program lidské zdroje

Klíčový inovativní prvek předloženého projektu spočívá v partnerství žadatele – Města Blansko a partnera projektu, kterým je společnost ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

Za asistence a metodického vedení partnera bude na Blanensku provedena analýza nových sociálních rizik.

Podpořený projekt usiluje o vytvoření otevřené koncepce, do níž bude možno vkládat další údaje a tím ji propracovávat jak do hloubky, tak i do šířky. Ideou je zapojení všech zainteresovaných stran komunitního plánování, odborníků, obyvatel do přemýšlení a formování budoucnosti obce i regionu.

Bližší informace o realizaci projektu a jeho výstupech budou průběžně zveřejňovány na www.blansko.cz.