Vypořádání dotace za rok 2016

Vážení příjemci dotací,

v souladu s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na poskytování sociálních služeb, v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ musí být přidělená dotace za rok 2016 řádně vyúčtována a finanční vypořádání předloženo Městu Blansko na předepsaném formuláři, a to nejpozději do 28.02.2017. Formulář k vyúčtování dotací ZDE

Příjemce je v souladu se Smlouvou , v termínu do 28.02.2017 rovněž povinen zaslat na účet, uvedený v čl. VI. Smlouvy, nevyčerpanou část dotace. Současně se zasláním vratky dotace zašle příjemce dotace písemné oznámení podepsané statutárním zástupcem, ve kterém uvede důvod vrácení prostředků, účel, na který byla finanční podpora poskytnutá, číslo účtu plátce a symboly platby.

Veškerou dokumentaci – vyúčtování dotace, oznámení o vratce, doručte na adresu

Mgr. Ivana Kouřilová

Městský úřad Blansko

Odbor sociálních věcí

Nám. Republiky 1

678 01 Blansko