Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2023

Rada města Blansko

vyhlašuje dotační program pro rok 2023

Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Žádost lze podávat v termínu od 3.10.2022 do 14.10.2022 (k tomuto datu musí být žádost doručena v tištěné podobě, nepostačuje její předání k poštovní přepravě). Formulář žádosti – Žádost o dotaci na sociální služby 2023

Vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh je možné doručit prostřednictvím:

  • podatelny Městského úřadu Blansko,
  • doporučeně poštou,
  • osobně v úředních hodinách na pracovišti Centra pro podporu komunitního plánování Blansko odboru SOC, kancelář č. 31, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko, po předchozí telefonické domluvě lze i mimo úřední hodiny,
  • a ve shodné podobě také elektronicky na e-mailovou adresu: komunitniplanovani@blansko.cz.

Cílem dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb (dále jen „registr“) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).
Podporováno bude poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2023 a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko, které projdou hodnocením dle Pravidel financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2023 – 2024 a Kritérii financování sociálních služeb v jihomoravském kraji pro rok 2023.

Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách a zařazeni do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2023 a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2023 s platným pověřením k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu.

Individuální konzultace jsou poskytovány po předchozí telefonické domluvě.

Podrobnější informace naleznete v textu dotačního programu a v Metodice pro poskytování sociálních služeb, verze 3