MMR vyhlásilo výzvu na podporu výstavby podporovaných bytů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu z prostředků podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů. O nevratnou investiční dotaci na vznik Pečovatelských a Vstupních bytů mohou žádat obce, fyzické osoby podnikající a právnické osoby.
V případě výstavby bytů je dotace poskytována ve výši max. 600 tis. Kč na jeden upravitelný byt (pečovatelský a vstupní) a max. 550 tis. Kč na parametry upravitelnosti nesplňující vstupní byt. Vstupní byt může vzniknout také koupí nebo vydražením. V takovém případě je možné získat 80% pořizovacích nákladů, nejvýše však 400 tis. Kč na jeden byt,“ doplnila ministryně Karla Šlechtová. Dotace je nařízením „de minimis“ omezena na 200 tisíc euro. Rozpočet podprogramu je zatím 160 mil. Kč. Žádosti včetně příloh lze podávat do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj do 13. března 2015.

V rámci výzvy je uveřejněno pro informaci také znění nového dotačního titulu Komunitní dům seniorů, zkráceně Kodus. Kodus je bytový dům, který může obsahovat pouze podporované upravitelné byty, nebytové prostory sloužící k zabezpečení funkcí bytového domu a povinně též sdílené prostory, mající za účel podporu komunitního způsobu života seniorů. Předpokládaný termín výzvy k předkládání žádostí o dotaci na výstavbu Komunitních domů seniorů je konec prvního čtvrtletí roku 2015. Výše podpory je nejvýše 650 tis. Kč na jeden byt a je poskytována v režimu Služby obecného hospodářského zájmu (SGEI) „de minimis“, který omezuje výši dotace částkou 500 tis. euro na jednoho žadatele a 3 roky.

Pro zájemce o dotace bude ministerstvo pořádat semináře [PDF, 301.34KB], které se budou konat ve dnech 14. ledna 2015 a 21. ledna 2015 v malém sále Městské knihovny v Praze od 10 hodin.

Podrobné informace o Pečovatelských bytech, Vstupních bytech a také Komunitních domech seniorů jsou zveřejněny ve znění podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015 [PDF, 334.05KB] na webu Ministerstva pro místní rozvoj.