Město Blansko se ptalo svých občanů

V průběhu měsíců června a července 2012 mohli občané, kteří žijí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, vyjadřovat své názory k oblasti kvality života, nových sociálních rizik a sociálních služeb.

Výzkum byl realizován v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00036, a to pracovníky Centra pro podporu komunitního plánování Blansko ve spolupráci s partnerem projektu, společností ACCENDO, o.p.s.

Do rozsáhlého výzkumu se zapojilo celkem 588 obyvatel celého správního obvodu, z toho bylo 305 občanů s trvalým bydlištěm přímo v Blansku. Dotazování probíhalo především telefonicky, zapojit se občané mohli také vyplněním dotazníku přes internet.

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že se lidem na blanensku žije dobře, že se jim tu líbí a cítí se tu bezpečně. Největší potíže občanů jsou důsledkem nejisté ekonomické situace, která vyvolává obavu z nezaměstnanosti a chudoby. Většina lidí vnímá, že se do potíží dostávají především ti spoluobčané, kteří se zadlužili, onemocněli nebo přišli o práci. Zároveň vidí, že dnes může mít potíže se splácením dluhů v podstatě každý. Na hranici chudoby se může ocitnout i ten, kdo práci má a celý život pracoval.

Lhostejnost lidí je celospolečenským problémem, který trápí i naše občany. Starší občané si také ve větší míře posteskli nad agresivní mládeží a přibývajícím množstvím lidí bez domova, kteří se pohybují v ulicích města. Ukázalo se, že občané negativně vnímají osoby závislé na drogách a alkoholu s kriminální minulostí. Tyto patologické jevy s sebou jistě přináší spoustu dalších problémů, které je třeba v rámci sousedských a mezilidských vztahů řešit.

Sociální služby pomáhají řešit problémy jedinců i skupin osob, o těchto službách mají občané převážně vysoké povědomí. Nejznámější jsou služby poskytované seniorům – pečovatelská služba a domovy pro seniory. Obeznámeni jsou lidé i s noclehárnami či azylovými domy. Nejčastěji jsou informace o sociálních službách získávány od známých, rodinných příslušníků. Mladí lidé vyhledávají informace na internetu.

Výsledky představeného výzkumu jsou součástí a podkladem procesu komunitního plánování sociálních služeb v Blansku, podkladem diskuze nad potřebami občanů.

Podrobné informace o výzkumu a jeho výsledcích lze nalézt na internetových stránkách www.kpss-blansko.cz.