Plánovací období 2007 – 2011

První fáze procesu KPSS Města Blansko byla zahájena v měsíci březnu 2007 a navázala na zpracovaný Strategický plán rozvoje Města Blansko (dále jen Strategický plán), který byl schválen zastupitelstvem města v září roku 2003 s výhledem do roku 2013. Tento strategický dokument, vedle demografické analýzy a zmapovaných potřeb uživatelů sociálních služeb, nastavil předběžný výhled financování sociálních služeb poskytovaných na území Města Blansko do roku 2013. Celý proces probíhal pod koordinací Jihomoravského kraje a metodiků, za podpory samosprávy města.
V průběhu roku 2007 byl za pomoci členů řídící skupiny zpracován „I. Komunitní plán sociálních služeb města Blansko 2008 – 2009“.
Dne 27.11.2007 Rada města Blansko na 21. schůzi usnesením č. 37 doporučila zastupitelstvu k projednání a schválení „I. Komunitní plán sociálních služeb města Blansko pro období 2008-2009“.  Zastupitelstvo města Blansko potom na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.16 komunitní plán schválilo.

Při sestavování II. Komunitního plánu sociálních služeb města Blansko pro období 2010-2011 došlo k podřazení jedné z pracovních skupin, a to menšin, do pracovní skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením. Při určování cílových skupin se vycházelo z aktuálního stavu sociálních služeb a návrhu krajské koncepce střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Zpracovatelem výstupů plánovacího procesu byl Odbor sociálních věcí Městského úřadu Blansko ve spolupráci s poskytovateli a uživateli sociálních služeb na území města Blansko.
K výstupům tohoto plánu byly použity podklady analyticko-popisné fáze, sociodemografické analýzy z předchozího plánovacího období. Stanovené priority vzešly z aktuálních potřeb v oblasti sociálních služeb.