22. února jsme si připomněli Evropský den obětí zločinu

Jednou z forem násilí a zločinu je domácí násilí. I tyto smutné příběhy řeší sociální pracovníci na odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko a proto využili nabídku organizace SPONDEA, z.ú. ke společnému setkání, které se uskutečnilo v pátek 3. března 2023. Pracovníci organizace hovořili o svých zkušenostech při práci s obětí domácího násilí, upozornili na vliv této konfliktní situace na děti a představili možnosti práce i s původcem agrese v rodinách. Pracovníci úřadu diskutovali o některých náročných příbězích a společně s pracovníky organizace hledali možnosti jejich řešení.

SPONDEA, z.ú. poskytuje svoje služby i občanům Blanenska a obrací se na ni lidé, kteří zažili vážná traumata jako domácí násilí, zneužívání, pronásledování, týrání, nebo šikanu. Nabízí terapii lidem, kteří se potýkají s agresí ve vztazích. Jsou poskytovatelem sociální služby intervenčního centra, které je jediným v celém Jihomoravském kraji a dále krizové pomoci.

Organizace, kam se lze v případě domácího násilí obrátit o radu a pomoc:

Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí – Informace o odboru | blansko.cz

Oblastní charita Blansko:

Telefonická krizová pomoc Linka důvěry Blansko (charita.cz)

Charitní krizová pomoc (charita.cz)

Azylový dům (charita.cz)

Spondea | SPONDEA, z.ú. – intervenční centrum, krizová pomoc

Bílý kruh bezpečí Brno (bkb.cz) – telefonická krizová pomoc, poradenství

Azylový dům – Magdalenium | magdalenium.cz

Domácí násilí představuje více typů násilného chování a postihuje více možných obětí. Obecně jej definujeme jako násilí opakované a trvající páchané osobě žijící ve společné domácnosti, způsobující jí útrapy. Nemusí být jen fyzické, ale může se jednat i o agresi sexuální, psychickou, sociální nebo ekonomickou; mnohdy se jedná o kombinaci několika typů. Jedním ze znaků domácího násilí je to, že postavení násilně se chovající a ohrožené osoby se nemění.

  • Fyzické útoky: je to nejrozmanitější škála útoků agresora vůči tělu oběti, jako například facky, kopance, tahání za vlasy, škrcení, omezování v pohybu, bití nejrůznějšími předměty, zraňování řezáním, pálením, shazování na zem, otloukání například o zeď nebo podlahu apod.
  • Psychické útoky: mezi psychické útoky patří urážení, ponižování, výsměch, zastrašování křikem, neustálé kritizování, ale také kontrolování mobilního telefonu nebo e-mailu, kontrola toho, co oběť dělá, kde byla a proč, vyhrožování, vydírání, ničení věcí.
  • Sexuální útoky: jakékoli vynucování sexu je násilím. Stejně tak například vynucování nepříjemných sexuálních praktik, povolnost získaná vydíráním nebo sex, k němuž se oběť uvolí v naději, že se vyhne jinému druhu násilí. 
  • Ekonomické útoky: uplatnění kontroly nad financemi druhé osoby je opět projevem násilného chování. Podobně je tomu, pokud agresor oběť nutí například k přepsání majetku, odevzdávání peněz, zakazuje jí chodit do práce, manipuluje oběť do závislého postavení, kterého pak zneužívá.
  • Sociální izolace: Agresor své oběti brání v kontaktu s rodinou a příbuznými, v sociálních kontaktech (kamarádi, přátelé, kolegové).

Současná právní úprava poskytuje oběti několik různých možností, jak se násilníkovi bránit. Jednou z nich je obrátit se na Policii ČR, která má povinnost prověřit každé oznámení o probíhajícím násilí, ať už jej učiní kdokoliv (tedy i soused, kamarád atd.).