Zastupitelstvo města Blansko schválilo Komunitní plán

Zastupitelstvo města Blansko schválilo na svém zasedání „3. Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013 – 2016“.

Schválený dokument je souhrnem zjištěných potřeb občanů blanenského regionu v oblasti sociálních služeb a definuje priority a cíle s výhledem do konce roku 2016. Komunitní plán se zabývá konkrétními prioritami, kterých má být průběžně v následujícím plánovacím období prostřednictvím konkrétních aktivit dosaženo a současně určuje realizátory, tedy organizace a subjekty, které se budou na naplňování cílů podílet. Komunitní plán vymezuje i možná rizika, která by mohla vést k nenaplnění vytyčených cílů a stanovených opatření.

Celý předkládaný dokument je výsledkem soustavné práce čtyř pracovních skupin. Tyto pracovní skupiny jsou složeny nejen ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb, ať už z neziskových nebo příspěvkových organizací, jejich uživatelů, ale i zástupců měst a Obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko. Pracovní skupiny jsou mimo to otevřené všem, kteří mají zájem o oblast sociálních služeb.

K výstupům Komunitního plánu byly použity podklady Sociodemografické analýzy, Analýza sociálních rizik a Analýza uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Stanovené priority vychází z objektivně zjištěných potřeb v oblasti sociálních služeb a otevírají občanům přístup k sociálním službám.

Přijetím a schválením dokumentu pokračuje spolupráce s Jihomoravským krajem, dalšími obcemi a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci našim občanům a je zajištěna dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb.

Proces komunitního plánování je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036).

Metodickou podporu zajišťuje pracovníkům Centra pro podporu komunitního plánování partner projektu – společnost ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s