Výzva D7 OPLZZ 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb – „Sociální inovace“

Ministerstvo práce a sociálních věcí, řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zveřejnilo výzvu D7 k předkládání grantových projektů  v oblasti podpory 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb – „Sociální inovace“.

*

Žádosti je možné předkládat od 7. dubna do 13. června 2014 do 12 hod.

Výše finanční podpory na jeden projekt je maximálně 15 000 000 Kč.

Výše podpory projektu OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu.

*

Výzva se zaměřuje na podporu sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Důraz je kladen na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb.

*

Cílem výzvy je zvýšit efektivnost a hospodárnost sociálních a společensky prospěšných služeb zaměřených na začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce a snížit či zcela eliminovat jejich závislost na veřejných zdrojích vč. strukturálních fondů, a to úpravou služeb, které jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách či vytvořením a zavedením nových forem služeb, které nejsou vymezeny tímto zákonem (tzv. společensky prospěšné služby).

Text celé výzvy naleznete na: http://www.esfcr.cz/file/8875/