Výzva D6 OPLZZ 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zveřejnilo výzvu D6 k předkládání grantových projektů do oblasti podpory 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce.

Cílem této oblasti podpory je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Příjem žádostí probíhá od 7. dubna do 30. května 2014 do 12:00 hod.

Podporované jsou regionální (určeny pro cílové skupiny v rámci jednoho kraje) a nadregionální grantové projekty (určeny pro cílové skupiny z dvou a více krajů, popř. z celé republiky).

V rámci předkládaných projektů je přípustné partnerství. Pro partnery projektu platí stejné podmínky jako pro žadatele a mohou jimi být obce a organizace zřizované obcemi, místní a občanské iniciativy, nestátní neziskové organizace a vzdělávací a poradenské organizace.

Text celé výzvy naleznete na: http://www.esfcr.cz/file/8868/