Výsledky dotačního řízení pro rok 2018

Zastupitelstvo města Blansko projednalo a schválilo na svém 17. zasedání konaném dne 27.02.2018 žádosti o dotace pro poskytovatele sociálních služeb. 

Výsledky dotačního řízení 2018

Dotace byly projednány v souladu s Dotačním programem  pro rok 2018 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ vyhlášeným v souladu s Metodikou financování sociálních služeb z rozpočtu města Blansko, Verze č. 2.

Cílem dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podporováno je poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016 a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko, které prošly hodnocením dle Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 (dále jen „Pravidla JMK“)v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a získaly Pověření k poskytování sociálních služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji.

Dotace jsou poskytovány za účelem:

a) zachování optimální struktury a dostupnosti sociálních služeb na území správního obvodu ORP Blansko v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb Blansko 2018-2020,

b) zajištění sociální stability a uspokojení potřeb osob v nepříznivé sociální situaci žijících na území správního obvodu ORP Blansko,

c) zachování systému vícezdrojového financování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.

Výše dotace byla vypočítána dle kalkulačních vzorců a požadavku Pravidel JMK a Metodiky.