Na Městském úřadě se konala schůzka se školami

V úterý 30.5.2023 se na Městském úřadu v Blansku uskutečnila společná beseda sociálních pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí, Policie ČR i Městské policie a Okresního státního zastupitelství se zástupci základních a středních škol na Blanensku.

 

 

 

Cílem setkání bylo vzájemné seznámení s kompetencemi jednotlivých složek v systému péče o ohrožené dítě, poukázání na aktuální problémy a sociálně patologické jevy mezi dětmi a mládeží.

V úvodu setkání představila vedoucí oddělení Mgr. Ševčíková činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí, přičemž zdůraznila, že školy jsou důležitým strategickým partnerem při vyhodnocování situace dítěte. Cílem činnosti sociálních pracovníků nejsou radikální řešení, ale především pomoc rodině k tomu, aby našla svoje silné stránky, fungovala a dítě tak žilo v podnětném a bezpečném prostředí.

Mgr. Ševčíková všechny zúčastněné informovala také o plánované preventivní akci pro jednotlivé třídy základních škol, která se uskuteční v příštím školním roce přímo na Městském úřadě v Blansku.

Zástupce Policie ČR npor. Mgr. Dohnalík informoval o nárůstu potíží na sociálních sítích a v oblasti kyberšikany a představil způsoby řešení kriminální činnosti u dětí a mladistvých a důrazem na spolupráci se školami. Účastníky informoval o povinnosti Policie ČR kontaktovat zákonného zástupce dítěte a informovat ho o prováděných úkonech. Por. Mgr. Petrželková představila oddělení tisku a prevence Police ČR a informovala o preventivních aktivitách, které toto oddělení organizuje v průběhu celého roku pro různé věkové skupiny žáků základních a středních škol, pro rodiče i seniory. Nejčastějšími tématy realizovaných akcí jsou dopravní bezpečnost, bezpečné chování na internetu a rizika kyberšikany, ale také oblast závislostí a drogové problematiky.

Mgr. Sotolář představil činnost Městské policie v Blansku, objasnil kompetence a územní působnost policistů. Sociální pracovníci ocenili vstřícnou spolupráci s Městskou policií při realizaci sociálního šetření v nebezpečném prostředí a vyloučených lokalitách.

Besedu uzavřela svým příspěvkem JUDr. Vrbková, státní zástupkyně, která hovořila o velmi úzké spolupráci s pracovníky OSPODu při řešení případů, v nichž hrají nějakou roli děti a mladiství, a to jak v případech páchání trestných činů, tak v oblasti týrání, domácího násilí apod. Státní zastupitelství také vedou řízení ve věci dětí do 15 let, které spáchaly protiprávní jednání, ale z důvodu věku je trestní stíhání ze strany Policie ČR odloženo. Stejně tak provádí kontrolu například v dětských domovech a dohlíží na to, aby byla zachovávaná a dodržována lidská práva.