PRACOVNÍ SKUPINY

Činnost Řídící skupiny a Pracovních skupin se řídí Jednacím řádem Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Blansku.

Proces komunitního plánování vede řídící skupina. Jejím úkolem je připomínkovat a schvalovat výstupy z činnosti pracovních skupin, definuje priority v sociálních službách.

Součástí organizační struktury procesu KPSS jsou čtyři pracovní skupiny, které se scházejí pravidelně – minimálně 3x ročně. Pracovní skupiny jsou týmy dobrovolníků a jejich složení odpovídá principu triády – ve skupinách jsou zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů. Činnost pracovních skupin je navzájem provázaná. Členové pracovních skupin se procesu KPSS aktivně účastní a připravují podklady pro zpracování komunitního plánu sociálních služeb Blanska, spolupodílí se na realizaci i vyhodnocování navrhovaných priorit, opatření a aktivit.

Členové řídící skupiny:

Kontakt
Mgr. Bc. Ivana KouřilováKoordinátorka KPSS kourilova@blansko.cz,

komunitniplanovani@blansko.cz

tel. 516 775 402, 775 859 487

Mgr. Iveta ČípkováKoordinátorka KPSS, Město Blansko – vedoucí odd. sociálních služeb, členka Komise sociální a zdravotní
cipkova@blansko.cz ,
tel. 516 775 513, 728 535 988
Mgr. Kateřina Pinková
Město Blansko, vedoucí odd. sociálně právní ochrany dětí
pinkova@blansko.cz,

tel.516 775 358

Bc. Tereza KaldováMěsto Blansko – vedoucí odd. sociální pomoci, členka Komise sociální a zdravotní
kaldova@blansko.cz,

tel. 516 775 210

Robert Hořava
Společnost Podané Ruce, o.p.s. – NZDM v Blansku
nzdm.blansko@podaneruce.cz,

tel. 777 916 283

Bc. Anna Kalová

DCHB, Oblastní charita Blansko – Charitní pečovatelská služba

anna.kalova@charita.cz,

tel. 516 410 825

Mgr. Miroslav DoleželDCHB, Oblastní charita Blansko – Linka důvěry miroslav.dolezel@charita.cz,

tel. 737 774 309

Mgr. Jiří Šupa, PhD.

Práh jižní Morava, z.ú.

Jiri.supa@prah-brno.cz,

Tel. 607 756 729

Mgr. Věra Veselá

Ředitelka Domova pro seniory Černá hora, p.o., předsedkyně Komise sociální a zdravotní

vera.vesela@domovch.cz,

tel. 516 426 442